Nya regler i Norrlandscupen

Post date: 2013-nov-12 21:50:50

4 maj 2013 16:29

På allmän begäran lägger vi ut vad som gäller utifrån de nya reglerna, kursiv text anger att det är nytt/justerat från tidigare. Regler i NT & SR får ej undantas i tilläggsregler vare sig på serienivå eller hos enskild klubb.

SR Trial 2013-2014 (ALL tävlingsverksamhet)

* 2.5.2 MC max över 125cc får framföras av förare fr.o.m. det år föraren fyller 13 år.

* 2.5.3 Mc över 125cc får framföras av förare fr.o.m det år föraren fyller 15 år.

* 2.8.5 Ryggskydd, som uppfyller Svemo minimum krav enligt NT 8.3, skall användas.

* 3.1.9 Kortslutning

Motorcykeln skall vara utrustad kortslutningsknapp som är kopplad via band eller liknande till förarens handled (dödmansgrepp), som bryter strömmen till tändningen så fort föraren lämnar fordonet. Denna skall vara i drift hela tiden föraren befinner sig i en sektion.

* 3.1.10 Bakdrev

Utsidan av bakdrevet ska vara helt täckt av ett plastskydd alternativt ska drevet vara utan hål.

* 6.5 Offentliggörande av bana

Tävlingssträckan ska delges förarna senast 1 timma före första start genom en på startplatsen uppsatt karta med uppgift om körriktning och kontrollsektioners läge och antal, samt antal varv.

* 6.8.5.1 Föraren får före körning till fots studera sektionen. Det är inte tillåtet för andra än förarna och funktionären att befinna sig i sektion. Förarens minder kan efter tillstånd från funktionären få lov att gå in i sektion för att ”säkra” föraren vid ”farliga partier”. Minder skall alltid vara iförd hjälm då den befinner sig i sektion.

*6.12.2.2.11 Föraren kör på en port eller det som håller porten så att domaren är tvungen att rätta upp den.

REGLER FÖR ENKLARE TÄVLING

1. TÄVLINGEN

1.1 Vid enklare tävling får det inte upptas några entréavgifter.

1.2 Antalet deltagare begränsas till max 100 startande.

1.3 Enklare tävling får ingå i lokala serier/deltävlingssystem efter godkännande av Svemo Trialsektion.

1.4 Enklare tävling kan arrangeras parallellt med nationell/internationell tävling, efter godkännande av Svemo Trialsektion.

1.5 Tävling som inte uppfyller kraven för enklare tävling skall sökas som nationell/internationell tävling.

1.6 Inbjudan till tävling kan publiceras i pressen och på internet under förutsättning att tillståndsavgift och eventuell banlicens inbetalts till Svemo senast 30 dagar före tävling.

1.7 Klubb får arrangera max en tävling per dag.

1.8 Tävlingarna ska utformas så att riskmoment minimeras, lustupplevelsen maximeras, förare och funktionärer gärna kommer tillbaka och att man kompletterar och inte konkurrerar med konventionell tävlingsverksamhet.

1.9 Enklare tävling arrangeras utan Supervisor/jury. Alla klagomål och protester ska vid enklare tävling avgöras av tävlingsledaren och fastställas på tävlingsplatsen samt kan inte överklagas genom vädjan.

2 ARRANGÖREN SKA:

2.1 Registrera tävlingen i Svemo TA ( Svemo Tävlingsadministrationsystem). Avgifter för tillstånd för enklare tävling och banlicens framgår av bilaga till NT

2.2 Om tävlingen arrangeras, för ej registrerade fordon och/eller med förare utan körkort, utanför av Svemo godkänt område erfordras giltig av Svemo utfärdad banlicens.

* 2.3 Tillse att man har erforderliga tillstånd från markägare och myndigheter enligt SR Trial.

* 2.4 Svara för att erforderliga åtgärder vidtas för upprätthållande av ordning och säkerhet i samband med tävling i enlighet med SR Trial.

* 2.5 Senast fem dagar efter tävling registrera tävlingsrapport i Svemo TA

2.6 Efter tävlingen arkivera förteckning över samtliga deltagare med namn & klubb.

3 FÖRARE SKA:

3.1 Om förare med guldhjälmslicens deltager ska de placeras i egen klass, alla förare skall få samma pris.

3.2 Vid anmälan uppvisa Svemo förarlicens, antingen helårslicens eller tillfällig licens. Vid enklare tävling accepteras endast av Svemo utfärdade förarlicenser för trial.

* 3.3 Förare och tävlingsfordon ska uppfylla de krav som finns enligt SR Trial.

3.4 Följa tävlingsledarens anvisningar.

3.5 Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävlingen samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med mc inom Sverige.

3.6 Om tillfällig licens löses på tävlingsplatsen, uppvisa medlemskort i Svemo-ansluten klubb.

4 GULDHJÄLM

4.1 Förare som deltager i Enklare tävling och är under 12år måste genomgått Guldhjälmsutbildningen och erhållit Guldhjälmslicens för Trial.

4.2 Förare som innehar Guldhjälmslicens skall åtföljas av vårdnadshavare under hela tävlingen och får ej befinna sig på banan utan denne.

4.3 Förare under 12år kan ej lösa tillfällig licens.